Hvad er e-hæleri?

Der er tale om e-hæleri, hvis stjålne varer købes eller sælges på nettet, for eksempel gennem online markedspladser.

Hvis du modtager noget, der er stjålet, kan du straffes for hæleri. Det gælder uanset, om du har købt det eller fået det foræret. 

Du er også hæler, hvis du skjuler, opbevarer, transporterer eller hjælper med at sælge varerne, hvis du ved, at de er stjålne.

Hør den forhenværende indbrudstyv, Robert, fortælle om, hvordan han omsætter stjålne varer:
Når du klikker på videoen, vil du blive ledt til en ekstern side, hvor stop e-hæleri ikke længere er ansvarlig for dine data.

Hvad siger lovgivningen?

Bliver du dømt for hæleri, kan du straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffen kan stige til 6 års fængsel, når hæleriet er af særlig grov karakter.

Hvis du handler groft uagtsomt, kan du straffes med bøde og i yderste konsekvens med fængsel.

  • God tro: Du har fulgt rådene og gjort hvad du kunne for at sikre, at varen ikke var stjålet. Hvis du har handlet i god tro straffes du ikke, men hælervarene bliver konfiskeret.

 

  • Simpelt uagtsomt: Du burde nok have indset, at der var tale om en stjålet vare. Du bliver ikke straffet for simpel uagtsomhed, men hælervarene bliver konfiskeret.

 

  • Groft uagtsomt: Du burde helt sikkert have indset, at det var en stjålet vare du købte. Du kan straffes med bøde eller fængsel, hvis du har handlet groft uagtsomt og hælervarene bliver konfiskeret.

 

  • Forsætligt: Du var udmærket godt klar over, at varen var stjålet. Hælervarene konfiskeres og du kan straffes med fængsel eller bøde.

Fakta

Straffelovens § 290 lyder: For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.

Straffelovens § 303 lyder: Den, som udviser grov uagtsomhed ved at forhandle sig til eller på anden lignende måde modtage ting, der er erhvervet ved en berigelsesforbrydelse, straffes med bøde eller hæfte. I gentagelsestilfælde, samt når den skyldige tidligere har været dømt for en berigelsesforbrydelse, kan straffen stige til fængsel i 6 måneder.

Konsekvenser for samfundet

Vi har i høj grad taget nettet til os i hverdagen, specielt når vi køber brugte møbler, elektronik, cykler eller andre genstande af hinanden gennem forskellige online markedspladser. Men vi glemmer nogle gange at være skeptiske over for de mennesker vi møder på nettet og når vi køber brugte genstande af dem – og det udnytter de kriminelle. Dette ses blandt andet med hackerangreb, Nigeria-mails, romance-scams og e-hæleri, som alle har det til fælles, at de kriminelle når os via internettet.

Udviklingen kan også læses i statistikkerne. Den it-relaterede kriminalitet stiger, mens den traditionelle kriminalitet falder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan man færdes på nettet, da det går ud over vores sikkerhed og tryghed, hvis vi bliver udsat for kriminalitet på nettet.

Indbrud skaber utryghed

Der er en klar sammenhæng mellem indbrud og hæleri. Personer som køber stjålne varer, er indirekte årsagen til, at der stadig bliver begået mange indbrud.

Indbrud har store konsekvenser, for de personer det går ud over. Det skaber utryghed og det kan være svært at føle sig sikker i sit eget hjem. Nogle vælger endda at flytte, efter de har haft indbrud.

Udover at skabe usikkerhed, kan tyvene potentielt også stjæle genstande med stor affektionsværdi fra ofrene. Værdien af arvesmykker eller andre personlige genstande, kan ikke gøres op i kroner og ører, og økonomisk erstatning kan ikke altid måle sig med affektionsværdien.

Den gamle talemåle: Uden hæler ingen stjæler, er stadig meget aktuel. For når du køber stjålne varer, bestiller du samtidig det næste indbrud.

Hvor udbredt er e-hæleri?

Salg af hælervarer på internettet er i dag meget omfattende og forventes at stige i fremtiden. Det hidtidig mest underbyggede estimat anslår, at ca. 1/3 af danske hælervarer afsættes på internettet via private annoncer på fx. eBay, dba.dk, Facebook og andre online markedspladser.

Undersøgelser påpeger, at forskellige faktorer er med til at drive udviklingen af den ulovlige handel med hælervarer på nettet, herunder:

  • Hæleren kan nå ud til en langt større kundegruppe
  • Det er muligt at skjule for køberen, at der er tale om hælevarer
  • Sælgeren og køberen kan bevare en højere grad af anonymitet end ved fysisk salg, hvilket fører til, at risikoen for at blive afsløret opfattes som lavere

Op mod 250.000 danskere købte stjålne varer i 2019 til en værdi af 2 milliarder kroner. De fleste uden at videt det. Men hvis du køber stjålne varer, er du også med til at understøtte, at der sker indbrud eller tyveri. 

I 2019 blev der anmeldt 24.705 indbrud i Danmark. Det svarer til, at 1% af alle danske husstande blev udsat for indbrud i 2019.